27062019Thu
Last updateWed, 26 Jun 2019 7pmPost vacant scos la concurs de Primăria Pașcani

Primăria Municipiului Pașcani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Cadastru, Fond Funciar şi Consultanţǎ Agricolǎ  din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Un dintre condițiile de participare este vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

 Proba scrisă va avea loc pe 13 noiembrie, ora 10.00, şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise – interviul.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier  în  Serviciului Cadastru, Fond Funciar şi Consultanţǎ Agricolǎ   :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie geodezicǎ;

-condiţii de vechime de  minim 7 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 

 Atribuţiile postului de consilier, clasa I,  grad profesional superior:  

Participă la sedinţele Comisiei Municipale de Fond Funciar Paşcani;

Împreună cu specialistul în măsurători topografice şi membrii comisiei locale de fond funciar participă la efectuarea de măsurători în teren;

Întocmeşte şi redactează referate privind lucrările de fond funciar repartizate care cuprind datele necesare soluţionării concrete a lucrărilor, situaţia existentă în teren, regimul juridic, propuneri de soluţionare a lucrărilor repartizate;

Întocmeşte referate în termen legal pentru şi către serviciile din cadrul Primăriei care colaboreză cu Serviciul Cadastru, Fond Funciar şi Consultanţă Agricolǎ;

Execută, puneri în posesie, întocmeste planuri parcelare şi Procese verbale de punere în posesie, conform amplasamentelor stabilite de comisie;

Întocmeşte şi eliberează procesele verbale de punere în posesie şi planurile parcelare având obligaţia de a ţine evidenţa acestora, întocmind un dosar în format elecrtronic care să conţină toată documentaţia completă;

Răspunde de exactitatea datelor tehnice cadastrale (suprafeţe şi identificatori cadastrali) înscrise în Procesul verbal de punere în posesie;

Verifică corelaţia dintre suprafaţa totală validată în procedura legilor funciare şi suprafaţă totală atribuită;

Răspunde de înscrierea corectă a suprafeţelor pe categorii de folosinţă în procesul verbal de punere în posesie;

Răspunde şi gestionează baza de date privind balanţa fondului funciar şi planurile parcelare întocmite în conformitate cu procedurile legale;

Intervine în aplanarea conflictelor dintre proprietari în sensul delimitării în teren şi prin schiţe cadastrale a limitelor proprietăţii;

Întocmeşte documentaţiile cadastrale necesare emiterii titlurilor de proprietate;

Înainteză către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi documentaţiile întocmite în vederea emiterii titlurilor de proprietate;

Întocmeşte Procese verbale rectificative şi schiţele în vederea modificării titlurilor de proprietate în conformitate cu procedurile legale;

Întocmeste documentaţiile cadastrale necesare rectificării titlurilor de proprietate;

Înainteză catre Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi documentaţiile întocmite în vederea rectificării titlurilor de proprietate;

Asigură corespondenţa cu BCPI Paşcani, OCPI Iaşi şi Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;

Veghează la respectarea legalitaţii, răspunde de întregul patrimoniu funciar şi a limitelor administrativ teritoriale ale Municipiului Paşcani;

Organizează şi asigură arhivarea şi predarea în arhivă a documentelor ce rezultă din activitatea Serviciului Cadastru, Fond Funciar şi Consultanţă Agricolă;

Respectă Codul de conduită a funcţionarilor publici;

Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;

Respectă cerintele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008.

Comunică RMC sau şefului ierarhic superior orice neconformitate depistată în cadrul Municipiului Paşcani,cu privire la sistem, produs sau proces, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001: 2008.

Obligaţiile fiecărui angajat cu privire la respectarea cerinţelor de securitate şi  sănatate în muncă şi  pentru prevenirea accidentelor de muncă şi  îmbolnăvirilor profesionale sunt în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Art. 22 şi 23.

Realizează şi alte atributii stabilite prin legi, Hotarâri de Guvern, alte acte normative;

Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale Primarului municipiului Paşcani.

 

 

 

 

 

Comments   

 
El Rey
0 # myhay_tk@yahoo.comEl Rey 2018-10-15 14:33
Pe cat punem pariu ca o sa castige un anume Cojocaru care este finul lui Pantazi?
Reply | Reply with quote | Quote | Report to administrator
 

Add comment

Comentariile care conțin obscenități, atacuri la persoană sau mesaje nepotrivite nu vor fi publicate. În cazul în care unele comentarii injurioase trec de filtrul automat vă rugăm să raportați comentariul prin butonul de sub acesta.

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.