15102019Tue
Last updateTue, 15 Oct 2019 7pmDescription

Anunț angajare consilier juridic


Condiții obligatorii de participarea la concurs pentru ocuparea postului:
- cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de medicina muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- licenţiat al unei facultăţi de drept, specializarea științe juridice;
- calitatea de consilier juridic definitiv;
- vechime peste 3 ani într-un post pentru care se cer studii juridice;
- cunoșterea cel puțin a unei limbi străine, de preferat englaza ori franceza;
- cunoștințe operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
- bune abilități de comunicare, prezentare, planificare, organizare;
- onestitate, seriozitate, adaptabilitate, perseverența și capacitate mare de muncă.

Pentru selecția pentru concursul de angajare candidatul va prezenta un dosar conținând următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care

Contact

nopic

Add comment

Comentariile care conțin obscenități, atacuri la persoană sau mesaje nepotrivite nu vor fi publicate. În cazul în care unele comentarii injurioase trec de filtrul automat vă rugăm să raportați comentariul prin butonul de sub acesta.

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.